Käyttöehdot

ALGEMENE VOORWAARDEN STmeubels
Definities
1. STmeubels: Fortuna Enterprise, gevestigd te Rotterdam, Kamer van Koophandel nr. 73.157.961.
2. Klant: de persoon met wie STmeubels een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: STmeubels en klant samen.
4. Consument: een klant die een particulier handelt voor privédoeleinden.

toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, activiteiten, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens STmeubels.
2. Partijen kunnen alleen van deze voorwaarden afwijken als zij dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten uitdrukkelijk de toepasselijkheid van aanvullende en / of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uit.

prijzen
1. Alle door STmeubels gehanteerde prijzen zijn in euro's, inclusief btw en exclusief eventuele andere kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. STmeubels heeft het recht om alle prijzen voor haar producten of diensten, getoond in haar winkel, op haar website of anderszins, op elk moment aan te passen.
3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of delen daarvan, die STmeubels niet kon voorzien op het moment van het doen van een aanbieding of het sluiten van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te beëindigen als gevolg van een prijsverhoging als bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van wettelijke voorschriften.

Monsters / modellen

Als de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, kan hij hieraan geen rechten ontlenen, behalve dat het een indicatie is van de aard van het product, tenzij de partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de geleverde producten conform het monster zijn. of model.


Gevolgen van te late betaling
1. Indien de klant niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, heeft STmeubels het recht om een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij ook buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd en kan hij gehouden zijn tot enige schadevergoeding aan STmeubels.
3. De incassokosten worden berekend op basis van de vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Indien de klant niet op tijd betaalt, kan STmeubels zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling namens de klant zijn de vorderingen van STmeubels op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Indien de klant weigert mee te werken aan de uitvoering van de overeenkomst door STmeubels, is hij nog steeds verplicht de overeengekomen prijs aan STmeubels te betalen.

Recht op teruggave van goederen
1. Zodra de klant in verzuim is, heeft STmeubels het recht zich op de onbetaalde producten die aan de klant zijn geleverd te herstellen.
2. STmeubels beroept zich op het recht van herstel door middel van een schriftelijke of elektronische aankondiging.
3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het geclaimde recht op terugvordering, moet de klant de betreffende producten onmiddellijk aan STmeubels retourneren, tenzij de partijen overeenkomen hierover andere afspraken te maken.
4. De kosten voor het ophalen of retourneren van de producten zijn voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht
1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen annuleren, op voorwaarde dat
• het product is niet gebruikt
• het is geen product dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
• het product is niet speciaal op maat gemaakt voor de consument of aangepast aan zijn speciale behoeften
• het is geen product dat om hygiënische redenen niet kan worden geretourneerd (ondergoed, badkleding, enz.)
• het zegel is nog steeds intact, wanneer het product een gegevensdrager is met digitale inhoud (dvd's, cd's, enz.)
• het product is geen (vakantie) reis, een transportticket, een cateringorder of een vorm van vrijetijdsbesteding,
• het product is geen afzonderlijk tijdschrift of losse krant
• de aankoop betreft geen (opdracht tot) dringende reparatie
• de consument heeft niet afstand gedaan van zijn recht op annulering
2. De bedenktijd van 14 dagen als bedoeld in lid 1 begint:
o op de dag nadat de consument het laatste product of deel van 1 bestelling heeft ontvangen
o zodra de consument het eerste van een abonnement heeft ontvangen
o zodra de consument voor het eerst een dienst heeft gekocht
o zodra de consument de aankoop van digitale inhoud via internet heeft bevestigd
3. De consument kan zijn annuleringsrecht melden via qasimpletrade@gmail.com, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat kan worden gedownload via de website van STmeubels, www.stmeubels.nl.
4. De consument is verplicht het product binnen 14 dagen na kennisgeving van zijn herroepingsrecht aan STmeubels te retourneren, waarna zijn herroepingsrecht vervalt.
5. De kosten voor retourzending zijn verschuldigd aan STmeubels als de volledige bestelling wordt geretourneerd.
6. Indien de aankoopkosten en alle andere kosten (zoals verzend- en retourkosten) in aanmerking komen voor vergoeding volgens de wet, zal STmeubels deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdig beroep op het herroepingsrecht aan de consument terugbetalen, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan STmeubels heeft geretourneerd.

Opschorting van verplichtingen door de klant

De klant ziet af van het recht om de nakoming van enige verplichting uit deze overeenkomst op te schorten.


Retentierecht
1. STmeubels kan een beroep doen op zijn eigendomsvoorbehoud en in dat geval de door STmeubels verkochte producten aan de klant behouden totdat de klant alle openstaande facturen met betrekking tot STmeubels heeft betaald, tenzij de klant voldoende zekerheid heeft gesteld voor deze betalingen.
2. Het eigendomsvoorbehoud is ook van toepassing op basis van eerdere overeenkomsten waarvan de klant nog betalingen aan STmeubels verschuldigd is.
3. STmeubels is nooit aansprakelijk voor schade die de klant lijdt als gevolg van het gebruik van zijn eigendomsvoorbehoud.

Regeling

De klant doet afstand van zijn recht om elke schuld aan STmeubels te verrekenen met elke vordering op STmeubels.


Eigendomsvoorbehoud
1. STmeubels blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot STmeubels uit welke overeenkomst dan ook met STmeubels inclusief claims met betrekking tot de tekortkomingen in de uitvoering.
2. Tot die tijd kan STmeubels een beroep doen op zijn eigendomsvoorbehoud en de goederen terugnemen.
3. Voordat het eigendom aan de klant wordt overgedragen, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
4. Indien STmeubels een beroep doet op haar eigendomsvoorbehoud, wordt de overeenkomst ontbonden en heeft STmeubels het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering
1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. Levering vindt plaats bij STmeubels tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant opgegeven adres.
4. Indien de overeengekomen prijs niet op tijd wordt betaald, heeft STmeubels het recht zijn verplichtingen op te schorten totdat de overeengekomen prijs volledig is betaald.
5. Bij niet tijdige betaling is de klant automatisch in verzuim en kan hij zich niet verzetten tegen late levering door STmeubels.

Bezorgings periode
1. Elke door STmeubels opgegeven levertermijn is indicatief en geeft de klant geen recht op ontbinding of schadevergoeding indien deze termijn niet wordt nagekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De levering begint zodra de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft voltooid en een (elektronische) bevestiging van zijn bestelling van STmeubels heeft ontvangen.
3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding of het recht om de overeenkomst te beëindigen, tenzij STmeubels niet binnen [aantal dagen te laat] kan leveren of als partijen anders zijn overeengekomen.

Daadwerkelijke levering

De klant moet ervoor zorgen dat de daadwerkelijke levering van de door hem bestelde producten op tijd kan plaatsvinden.


Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.


Verpakking en verzending
1. Als het pakket van een geleverd product wordt geopend of beschadigd, moet de klant een briefje laten opstellen door de expediteur of bezorger voordat het product wordt ontvangen. Bij gebreke waarvan STmeubels niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade.
2. Indien de klant zelf voor het transport van een product zorgt, moet hij zichtbare schade aan producten of de verpakking voorafgaand aan het transport melden aan STmeubels, bij gebreke waarvan STmeubels niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade.

Verzekering

opslagruimte
1. Als de klant producten later dan de overeengekomen leveringsdatum bestelt, is het risico van kwaliteitsverlies volledig voor de klant.
2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige of late aankoop van producten komen volledig voor rekening van de klant.

Montage / installatie

Hoewel STmeubels ernaar streeft alle montage- en / of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt zij hiervoor geen verantwoordelijkheid, behalve in geval van opzet of grove nalatigheid.


Garantie
1. De garantie met betrekking tot producten is alleen van toepassing op defecten veroorzaakt door foutieve fabricage, constructie of materiaal.
2. De garantie is niet van toepassing in geval van normale slijtage en schade als gevolg van ongevallen, wijzigingen aan het product, nalatigheid of oneigenlijk gebruik door de klant, of wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp uitmaken van een overeenkomst tussen de partijen, gaat over op de klant wanneer deze producten legaal en / of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant zijn of van een derde partij die het product ontvangt ten behoeve van de klant.

Uitwisseling
1. Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
• uitwisseling vindt plaats binnen 30 dagen na aankoop op vertoon van de originele factuur
• het product wordt geretourneerd in de originele verpakking of met de originele (prijs) tags er nog aan bevestigd
• het product is niet gebruikt
2. Voorwerpen met korting, niet-schapartikelen zoals voedsel, op maat gemaakte artikelen of speciaal aangepaste artikelen voor de klant kunnen niet worden geruild.

Vergoeding

De klant vrijwaart STmeubels voor alle aanspraken van derden die verband houden met de door STmeubels geleverde producten en / of diensten.

klachten
1. De klant moet een door STmeubels aangeboden product of dienst zo snel mogelijk onderzoeken op mogelijke tekortkomingen.
2. Als een geleverd product of dienst niet voldoet aan wat de klant redelijkerwijs van de overeenkomst kon verwachten, moet de klant STmeubels hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen, maar in elk geval binnen 1 maand na ontdekking van de tekortkomingen.
3. Consumenten moeten STmeubels hiervan binnen twee maanden na vaststelling van de tekortkomingen op de hoogte stellen.
4. De klant geeft een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkomingen, zodat STmeubels in staat is adequaat te reageren.
5. De klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit in geen geval ertoe leiden dat STmeubels wordt gedwongen andere werkzaamheden te verrichten dan is overeengekomen.

Kennisgeving
1. De klant dient STmeubels schriftelijk in gebreke te stellen.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling STmeubels (tijdig) daadwerkelijk bereikt.

Hoofdelijke verplichtingen

Als STmeubels een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is elk van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die STmeubels op grond van die overeenkomst verschuldigd is.


Aansprakelijkheid van STmeubels
1. STmeubels is alleen aansprakelijk voor schade die de klant lijdt indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid.
2. Indien STmeubels aansprakelijk is voor enige schade, is zij alleen aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. STmeubels is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien STmeubels aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat wordt betaald door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering en bij gebrek aan (volledige) betaling door een verzekeringsmaatschappij van de schade is het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot de (deel van de) factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, beschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen niet leiden tot enige schadevergoeding en / of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en / of opschorting van enige verplichting .

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van STmeubels vervalt in elk geval binnen 12 maanden na het evenement waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Dit sluit de bepalingen in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek niet uit.


Ontbinding
1. De klant heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden indien STmeubels toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming geen opzegging rechtvaardigt vanwege zijn speciale aard of omdat deze van ondergeschikt belang is.
2. Indien de nakoming van de verplichtingen door STmeubels niet permanent of tijdelijk onmogelijk is, kan ontbinding pas plaatsvinden nadat STmeubels in verzuim is.
3. STmeubels heeft het recht om de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, of indien omstandigheden STmeubels goede grond geven te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet naar behoren zal kunnen nakomen. .

Overmacht
1. In aanvulling op de bepalingen van artikel 6:75 BW, kan een tekortkoming van STmeubels in de nakoming van enige verplichting aan de klant niet worden toegeschreven aan STmeubels in een situatie onafhankelijk van de wil van STmeubels, wanneer de nakoming van zijn verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of wanneer de nakoming van zijn verplichtingen redelijkerwijs niet van STmeubels kan worden verlangd.
2. De in lid 1 bedoelde situatie van overmacht is ook van toepassing - maar niet beperkt tot: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, enz.); in gebreke blijven en overmacht van leveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte storingen van stroom, elektriciteit, internet, computer of telecommunicatie; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene transportproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een situatie van overmacht voordoet waardoor STmeubels een of meer verplichtingen jegens de klant niet kan nakomen, worden deze verplichtingen opgeschort totdat STmeubels hieraan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, kunnen beide partijen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk ontbinden.
5. STmeubels is geen (schade) vergoeding verschuldigd in geval van overmacht, ook niet indien zij voordelen heeft verkregen als gevolg van de situatie van overmacht.

Wijziging van de overeenkomst

Indien het na de totstandkoming van de overeenkomst en voor de uitvoering ervan noodzakelijk blijkt de inhoud te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in onderling overleg aanpassen.


Wijzigingen in de algemene voorwaarden
1. STmeubels is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden aangebracht.
3. Belangrijke inhoudelijke wijzigingen worden zoveel mogelijk vooraf door STmeubels met de klant besproken.
4. Consumenten hebben het recht om de overeenkomst te annuleren in geval van een substantiële wijziging van de algemene voorwaarden.

Overdracht van rechten
1. De klant kan zijn uitstel van een overeenkomst met STmeubels niet aan derden overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van STmeubels.
2. Deze bepaling is van toepassing als een clausule met een vermogensrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

Gevolgen van nietigheid of nietigheid
1. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, tast dit de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat STmeubels voor ogen had bij het opstellen van de desbetreffende voorwaarden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
1. Op alle overeenkomsten tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar STmeubels is gevestigd is exclusief bevoegd in geval van geschillen tussen partijen, tenzij de wet anders voorschrijft.


Opgemaakt op 30 december 2019.