Villkor

ALLMÄNNA VILLKOR STfurniture
Definitioner
1. STmeubels: Fortuna Enterprise, etablerat i Rotterdam, handelskammaren nr 73.157.961.
2. Kund: den som STmeubels har ingått avtal med.
3. Parter: STmeubels och kund tillsammans.
4. Konsument: en kund som agerar som privatperson för privata ändamål.

tillämplighet
1. Dessa allmänna villkor gäller för alla offerter, erbjudanden, aktiviteter, beställningar, avtal och leveranser av tjänster eller produkter av eller på uppdrag av STmeubels.
2. Parter kan endast avvika från dessa villkor om de uttryckligen skriftligen samtyckt till detta.
3. Parterna utesluter uttryckligen tillämpligheten av ytterligare och/eller avvikande allmänna villkor för kunden eller tredje part.

priser
1. Alla priser som debiteras av STmeubels är i euro, inklusive moms och exklusive eventuella andra kostnader såsom administrationskostnader, avgifter och rese-, frakt- eller transportkostnader, om inte annat uttryckligen anges eller annat avtalats.
2. STmeubels har rätt att när som helst justera alla priser för sina produkter eller tjänster, som visas i sin butik, på sin hemsida eller på annat sätt.
3. Höjningar av självkostnadspriser på produkter eller delar därav, som STmeubels inte kunde förutse vid tidpunkten för offert eller avtalsslut, kan ge upphov till prishöjningar.
4. Konsumenten har rätt att säga upp ett avtal till följd av en prishöjning som avses i punkt 3, om inte höjningen är en följd av lagbestämmelser.

Prov / modeller

Om kund har mottagit ett prov eller en modell av en produkt kan han inte härleda några rättigheter av detta, förutom att det är en indikation på produktens art, om inte parterna uttryckligen har kommit överens om att de levererade produkterna överensstämmer med provet. eller modell.


Konsekvenser av sen betalning
1. Om kunden inte betalar inom avtalad löptid har STmeubels rätt att ta ut en ränta på 1% per månad från och med den dag kunden är i försumlighet, varvid del av en månad räknas som en hel månad t4>2. När kunden är i försummelse är denne också skyldig utomrättsliga inkassokostnader och han kan bli skyldig att betala eventuell ersättning till STmeubels.
3. Inkassokostnaderna beräknas med utgångspunkt från ersättningen för utomrättsliga inkassokostnader.
4. Om kunden inte betalar i tid kan STmeubels avbryta sina skyldigheter tills kunden har fullgjort sin betalningsskyldighet.
5. Vid likvidation, konkurs, kvarstad eller betalningsinställelse för kundens räkning är STmeubels fordringar mot kunden omedelbart förfallna till betalning.
6. Om kunden vägrar att medverka vid genomförandet av avtalet av STmeubels, är han fortfarande skyldig att betala det avtalade priset till STmeubels.

Returrätt för varan
1. Så snart kunden är i fallissemang har STmeubels rätt att reparera de obetalda produkterna som har levererats till kunden.
2. STmeubels åberopar rätten till återkrav genom skriftlig eller elektronisk kungörelse.
3. När kunden har informerats om den åberopade rätten till återvinning, måste kunden omedelbart returnera de berörda produkterna till STmeubelen, om inte parterna kommer överens om att vidta andra arrangemang i detta avseende.
4. Kostnaderna för att hämta eller returnera produkterna står för kundens räkning.

Ångerrätt
1.En konsument kan ångra ett köp online under en ångerfrist på 14 dagar utan att ange någon anledning, förutsatt att
• produkten inte har använts
• det inte är en produkt som snabbt kan förstöras, till exempel mat eller blommor
• produkten inte är speciellt anpassad för konsumenten eller anpassad efter dennes speciella behov
• det är inte en produkt som inte kan returneras av hygieniska skäl (underkläder, badkläder etc)
• sigillen fortfarande är intakt intakt, när produkten är en databärare med digitalt innehåll (DVD, CD, etc.)
• produkten inte är en (semester)resa, en transportbiljett, en cateringbeställning eller en form av fritidsaktivitet ,
• produkten är ingen separat tidskrift eller tidning
• köpet avser inte en (beställning för) brådskande reparation
• konsumenten har inte avstått från sin ångerrätt
2. Den betänketid på 14 dagar som avses i punkt 1 börjar:
o dagen efter att konsumenten har tagit emot den sista produkten eller del av 1 beställning
o så snart konsumenten fått den första av ett abonnemang
o så snart konsumenten har köpt en tjänst för första gången
o så snart konsumenten har bekräftat köpet av digitalt innehåll via internet
3. Konsumenten kan meddela sin ångerrätt via qasimpletrade@gmail.com, om så önskas med hjälp av ångerblanketten som kan laddas ner från STmeubels hemsida, www.stmeubels.nl.
4. Konsumenten är skyldig att returnera produkten till STmeubels inom 14 dagar efter meddelande om sin ångerrätt, varefter hans ångerrätt upphör.
5. Kostnaderna för retur tillkommer STmeubels om hela beställningen returneras.
6. Om köpkostnaden och alla andra kostnader (såsom frakt- och returkostnader) är berättigade till ersättning enligt lagen, kommer STmeubels att återbetala dessa kostnader till konsumenten inom 14 dagar efter mottagandet av överklagandet om ångerrätten i rätt tid, förutsatt att konsumenten har lämnat tillbaka produkten till STmeubels i tid.

Uppstängning av skyldigheter från kundens sida

Kunden avsäger sig rätten att avbryta fullgörandet av någon skyldighet enligt detta avtal.

Retentionsrätt
1. STmeubels kan åberopa sitt äganderättsförbehåll och i så fall behålla de av STmeubels sålda produkterna till kunden tills kunden har betalat alla utestående fakturor avseende STmeubels, om inte kunden har ställt tillräcklig säkerhet för dessa betalningar.
2. Äganderättsförbehållet gäller även på grundval av tidigare avtal där kunden fortfarande är skyldig betalning till STmeubels.
3. STmeubels ansvarar aldrig för skada som kunden lidit till följd av utnyttjandet av dennes äganderättsförbehåll.

Föreskrift

Kunden avsäger sig sin rätt att kvitta eventuell skuld till STmeubels mot ev. fordran mot STfurniture.


Äganderättsförbehåll
1. STmeubels förblir ägare till alla levererade produkter tills kunden till fullo har uppfyllt alla sina betalningsförpliktelser med avseende på STmeubels från något som helst avtal med STmeubels, inklusive krav avseende brister i genomförandet.
2. Fram till dess kan STmeubels åberopa sitt äganderättsförbehåll och ta tillbaka varorna.
3. Innan äganderätten övergår till kunden får kunden inte pantsätta, sälja, förfoga över eller på annat sätt belasta produkterna.
4. Om STmeubels åberopar sitt äganderättsförbehåll kommer avtalet att upplösas och STmeubels har rätt att kräva ersättning, utebliven vinst och ränta.

Leverans
1. Leverans sker så långt lagret räcker.
2. Leverans sker hos STmeubels om inte parterna kommit överens om annat.
3.Leverans av produkter beställda online sker på den adress som kunden angett
4. Om det avtalade priset inte betalas i tid har STmeubels rätt att avbryta sina skyldigheter tills det avtalade priset har betalats i sin helhet.
5. Vid försenad betalning är kunden automatiskt i försummelse och kan inte invända mot försenad leverans från STmeubels.

Leveranstid
1. Varje leveransvillkor som anges av STmeubels är vägledande och berättigar inte kunden till upplösning eller ersättning om detta villkor inte uppfylls, om inte parterna uttryckligen skriftligen har kommit överens om annat.
2. Leverans startar så snart kunden har slutfört den (elektroniska) beställningsprocessen och har fått en (elektronisk) bekräftelse på sin beställning från STmeubelen.
3. Överskridande av angiven leveranstid berättigar inte kunden till ersättning eller rätt att häva avtalet, om inte STmeubels inte kan leverera inom [antal dagar försenat] eller om parterna kommit överens om annat.

Faktisk leverans
Kunden ska se till att själva leveransen av de beställda produkterna kan ske i tid.


Transportkostnader

Transportkostnader står för kundens räkning, om inte parter annat avtalat.


Förpackning och frakt
1. Om förpackningen med någon levererad produkt öppnas eller skadas, måste kunden ha en lapp förberedd av speditören eller leveranspersonen innan han tar emot produkten. I annat fall kan STmeubels inte hållas ansvarigt för skador.
2. Om kunden själv ombesörjer transporten av en produkt ska denne anmäla synliga skador på produkter eller förpackningar till STmeubels före transport, i annat fall kan STmeubels inte hållas ansvarig för eventuell skada.

Försäkring

lagringsutrymme
1. Om kunden beställer produkter senare än avtalat leveransdatum är risken för kvalitetsförlust helt för kunden.
2. Eventuella merkostnader till följd av tidiga eller sena köp av produkter kommer att stå helt och hållet för kunden.

Montering/installation

Även om STmeubels strävar efter att utföra allt monterings- och/eller installationsarbete på bästa sätt som möjligt tar det inget ansvar för detta, förutom vid uppsåt eller grov vårdslöshet.


Garanti
1. Produktgarantin gäller endast för defekter som orsakats av felaktig tillverkning, konstruktion eller material.
2. Garantin gäller inte vid normalt slitage och skador till följd av olyckor, ändringar av produkten, vårdslöshet eller felaktig användning av kunden, eller när orsaken till defekten inte klart kan fastställas.
3. Risken för förlust, skada eller stöld av de produkter som är föremål för ett avtal mellan parterna övergår till kunden när dessa produkter är lagligt och/eller faktiskt levereras, åtminstone under kontroll av kunden eller en tredje part ta emot produkten för kundens räkning.

Byte
1. Byte är endast möjligt om följande villkor är uppfyllda:
• byte sker inom 30 dagar från köpet mot uppvisande av originalfakturan
• produkten returneras i originalförpackningen eller med original (pris)lappar fortfarande bifogad
• produkten har inte använts
2. Rabatterade varor, icke hyllvaror som livsmedel, specialtillverkade varor eller varor speciellt anpassade för kunden kan inte bytas ut.

Ersättning

Kunden håller STmeubel skadeslös mot alla anspråk från tredje part i samband med att tänka på de produkter och/eller tjänster som tillhandahålls av STmeubels.

klagomål
1.Kunden måste undersöka en produkt eller tjänst som erbjuds av STmeubels så snart som möjligt för eventuella brister
2. Om en levererad vara eller tjänst inte överensstämmer med vad kunden rimligen kunde förvänta sig av avtalet, ska kunden snarast, men i alla fall inom 1 månad efter upptäckt av bristerna, meddela STmeubels detta.
3. Konsumenter måste informera STmeubelen om detta inom två månader efter att bristerna fastställts.
4. Kunden ger en så detaljerad beskrivning som möjligt av bristerna, så att STmeubels kan reagera adekvat.
5. Kunden ska visa att reklamationen avser ett avtal mellan parterna.
6. Om ett klagomål avser pågående arbete kan detta under inga omständigheter leda till att STmeubels tvingas utföra annat arbete än vad som avtalats.

Anmälan
1. Kunden måste lämna STmeubels skriftligt meddelande om försummelse.
2. Det är kundens ansvar att ett meddelande om försummelse verkligen når STmeubels (i tid).

Huvudpliktiga skyldigheter

Om STmeubels ingår avtal med flera kunder ansvarar var och en av dem solidariskt för de fulla belopp som STmeubels är skyldiga enligt det avtalet.


Stmeubels ansvar
1. STmeubels ansvarar endast för skada som kunden lidit om och i den mån denna skada orsakats av uppsåt eller grov vårdslöshet.
2. Om STmeubels är ansvarigt för någon skada är det endast ansvarigt för direkt skada som härrör från eller har samband med ett avtals genomförande.
3. STmeubels ansvarar aldrig för indirekt skada, såsom följdskador, utebliven vinst, förlorade besparingar eller skada på tredje part.
4. Om STmeubels är ansvarigt är dess ansvar begränsat till det belopp som betalas av en sluten (yrkes-) ansvarsförsäkring och i avsaknad av (full) betalning från ett försäkringsbolag för skadan, är ansvarsbeloppet begränsat till (delen av ) faktura som ansvaret avser.
5. Alla bilder, foton, färger, ritningar, beskrivningar på hemsidan eller i en katalog är endast vägledande och endast ungefärliga och kan inte leda till någon ersättning och/eller (delvis) upplösning av avtalet och/eller uppskov med någon skyldighet.
Förfallotid

Kundens eventuella rätt till ersättning från STmeubels upphör i alla fall inom 12 månader efter den händelse från vilken ansvaret direkt eller indirekt uppstår. Detta utesluter inte bestämmelserna i artikel 6:89 i den nederländska civillagen.


Upplösning
1. Kunden har rätt att upplösa avtalet om STmeubels olovligen inte fullgör sina skyldigheter, såvida inte denna brist inte motiverar uppsägning på grund av dess speciella karaktär eller på grund av att den är av ringa betydelse.
2. Om STmeubels fullgörande av skyldigheterna inte är permanent eller tillfälligt omöjligt, kan upplösning ske först efter det att STmeubels är i försummelse.
3. STmeubels har rätt att lösa upp avtalet med kunden, om kunden inte fullgör sina skyldigheter enligt avtalet eller inte fullgör dem i tid, eller om omständigheterna ger STmeubels goda skäl att befara att kunden inte kommer att kunna fullgöra sina skyldigheter. skyldigheter korrekt. .

Force Majeure
1.Utöver bestämmelserna i artikel 6:75 i den nederländska civillagen kan STmeubelens underlåtenhet att uppfylla någon skyldighet gentemot kunden inte hänföras till STmeubelen i en situation utanför STmeubelens kontroll, när fullgörandet av sina skyldigheter gentemot kunden kunden är helt eller delvis förhindrad eller när fullgörandet av sina förpliktelser rimligen inte kan förväntas av STmeubels
2. Den force majeure-situation som avses i punkt 1 ska också gälla - men inte begränsat till: undantagstillstånd (såsom inbördeskrig, uppror, upplopp, naturkatastrofer, etc.); försummelse och force majeure hos leverantörer, leverantörer eller andra tredje parter; oväntade ström-, el-, internet-, dator- eller telekommunikationsfel; datavirus, strejker, statliga åtgärder, oförutsedda transportproblem, dåliga väderförhållanden och arbetsstopp.
3. Om en situation av force majeure uppstår som en följd av att STmeubels inte kan fullgöra en eller flera förpliktelser gentemot kunden, kommer dessa skyldigheter att avbrytas tills STmeubels kan uppfylla dem.
4. Från det ögonblick då en force majeure-situation varat i minst 30 kalenderdagar kan båda parter skriftligen lösa upp avtalet helt eller delvis.
5. STmeubels är inte skyldigt någon (skade)ersättning vid force majeure, inte ens om man erhållit förmåner till följd av force majeure-situationen.

Ändring av avtal

Om efter avtalets ingående för att ändra eller komplettera avtalets innehåll och det framstår som nödvändigt för dess genomförande, kommer parterna att justera avtalet i tid och i ömsesidigt samråd.


Ändringar i det allmänna villkor
1. STmeubels har rätt att ändra eller komplettera dessa allmänna villkor.
2. Mindre ändringar kan göras när som helst.
3. Viktiga väsentliga ändringar diskuteras i förväg av STmeubels med kunden så mycket som möjligt.
4. Konsumenter har rätt att häva avtalet vid en väsentlig ändring av de allmänna villkoren.

Överlåtelse av rättigheter
1. Kunden kan inte överlåta sitt uppskov med ett avtal med STmeubels till tredje part utan föregående skriftligt medgivande från STmeubels.
2. Denna bestämmelse gäller som en klausul med förmögenhetsrättslig verkan som avses i § 3:83(2) i den nederländska civillagen.

Konsekvenser av ogiltighet eller ogiltighet
1. Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor är ogiltiga eller ogiltiga, kommer detta inte att påverka övriga bestämmelser i dessa allmänna villkor.
2. I så fall kommer en bestämmelse som är ogiltigt eller ogiltig ersättas med en bestämmelse som ligger närmast vad STmeubels hade i åtanke vid utformningen av de relevanta villkoren.

Tillämplig lag och behörig domstol1. Nederländsk lag gäller för alla avtal mellan parterna.
2. Den holländska domstolen i distriktet där STmeubels är beläget har exklusiv jurisdiktion i händelse av tvister mellan parter, om inte lagen föreskriver annat.


Upprättad den 30 december 2019.